Hopp til innholdet

Book privat fysioterapitime
For deg som har helseforsikring eller ønsker kortere ventetid og økt tilgjengelighet

Book offentlig fysioterapitime
Offentlige egenandelsatser, men lenger ventetid

Fysioterapi

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Studiet består av både teori og praksis.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

Fysioterapeuter arbeider i den kommunale helsetjenesten, på sykehus, institusjoner og i bedriftshelsetjeneste. Mange arbeider på private fysikalske institutt. Fysioterapeuter kan også arbeide hos fylkeslegen, helsetilsyn og departement.

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste.

Vi har avtale med alle forsikringsselskap om behandling av smerter, skader og plager. Dersom du ikke har forskring så kan du bestille private timer, eller booke time hos terapeuter med offentlig driftsavtale.

Book privat fysioterapitime
For deg som har helseforsikring eller ønsker kortere ventetid og økt tilgjengelighet

Book fysioterapitime hos terapeut med driftsavtale
Offentlige egenandelsatser, men lenger ventetid